ГЛОБАЛ МАРКЕТИНГ ООД подписа договор за безвъзмездна помощ по проект “За по-добър маркетинг в точките на продажба”, по процедура „Обучения за заети лица” по Оперативна програма „Развитие на човешките

2.03.2018

ГЛОБАЛ МАРКЕТИНГ ООД подписа договор за безвъзмездна помощ по проект “За по-добър маркетинг в точките на продажба”, по процедура „Обучения за заети лица” по Оперативна програма „Развитие на човешките

2.03.2018

 На 28.02.2018 г. ГЛОБАЛ МАРКЕТИНГ ООД подписа договор за безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-1.021-0330-C01, проект “За по-добър маркетинг в точките на продажба”, по процедура „Обучения за заети лица” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, с подкрепата на Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е на стойност 67 320,00 лв., от които 52 020,00 лв. /85 %/ се предоставят от Европейския социален фонд и 9 180,00 лв. /15 %/ са национално съфинансиране.

Както голяма част от компаниите, "Глобал Маркетинг" ООД също страда от непрекъснат недостиг на квалифицирани кадри. В областта в, която работи компанията, проблемът е силно изразен, тъй като мърчандайзингът в точките на продажба не се изучава в средните училища. Поради тази причина, за да предложи висококачествени услуги, компанията е принудена непрекъснато да обучава служителите си. Атестацията на заетите лица в дружеството е обвързана с тяхното представяне на база вътрешно-фирмените изисквания за качество на работа и представянето им бива оценявано посредством въведен т.нар. „коефициент на успеваемост“. За качествено изпълнение на служебните задължения на заетите лица, дружеството провежда със собствени средства обучения. С изпълнението на настоящия проект ще се постигне повишаване на уменията на 72 заети лица в "Глобал Маркетинг" ООД. Специфична цел 1: 1 заето лице над 54 г. с придобита професионална квалификация и ключови компетентности; Специфична цел 2: Поне 50 на сто от 72 заети лица със средно и по-ниско образование, придобили нови знания и умения. Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез следните основни дейности: 1. Предоставяне на Професионална квалификация за част от професия по втора квалификационна степен: „Сътрудник в маркетингови дейности”, спец. "Маркетингови проучвания"; 2. Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”, Работа със специализиран софтуер. Повишаването на уменията на заетите лица би оказало положително влияние в един по-широк икономически и социален контекст. Подобряването на уменията на 72 заети лица в "Глобал Маркетинг" ООД допринася за повишаване на възможностите им за кариерно развитие, ще имат възможност да представят и развият своя професионален потенциал и да получат съответно възнаграждение обвързано с постигнатите резултати . От своя страна компанията ще получи безвъзмездна подкрепа за развитие, чрез инвестиране в човешките ресурси на дружеството, което да подпомогне и гарантира неговата конкурентноспособност.

Go Top