Маркетингови проучвания

Маркетингови проучвания


Ефективно извършени, маркетинговите проучвания ще подпомогнат да подобрите вече съществуващ продукт или услуга, както и ще ви дадат насоки в създаване на ефективни маркетингови кампании. Те ще ви предоставят полезна информация за целевите ви групи, техните навици, предпочитания и приоритети. Ще получите обранта връзка дали клиентите са доволни от вашия артикул или търговски обект, какво биха променили и какво им липса. И в крайна сметка маркетинговите проучвания ще ви донесат печалби – от нови клиенти и от привлечени отново стари клиенти.

Маркетинговите проучвания, които предлагаме, са следните:
- Global Marketing Consumer Research


Защо създадохме Global Marketing Consumer Research?

Според проучване в Америка средната продъжителност на живота на средните компании е около 20 години. От 100 компании попадащи в списъка на „Forbes“ през 1937г. , са оцелели само 18 през 2007 година.
Много маркетолози анализират какво способства ръста на една компания, но има едно нещо, което се корени навсякъде – компаниите и техните търговски марки съществуват до тогава, докато представляват реална потребителска ценност, в идеалният случай те са водеща сила на пазара, на който оперират.
Точно поради тази причина ние създадохме Global Marketing Consumer Research – за да подпомогнем брандове в откриването на техните слаби страни и превръщането им в силни.

Global Marketing Consumer Research представлява методология за таргетиране и измерване на нагласите и удовлетвореността на реални потребители (ползващи съответния продукт или услуга) в различни потребителски канали посредством:
1) Мотивиране на потребителите за адекватно участие в проучването.
2) Разпознаване на реалните нужди на потребителите.
3) Изготвяне на адекватни и реални проучвани показатели.
4) Осъществяване на лично маркетингово проучване в точките на продажба на база реалните нужди на потребителите.
5) Адаптиране на маркетинговата стратегия на марката с оглед получените резултати.

Етап 1 – Проучване на опорните точки - изследване нагласите на потребителите относно основните харакреристики и тяхното относително тегло спрямо конкретния продукт или услуга - това установява кои изобщо са факторите, влияещи на потребителите;

Основни проучвани показатели са:
1) Култура на пазаруване спрямо конкретната продуктова група;
2) Планирано и спонтанно взимане на решение за покупка;
3) Качествени характеристики на продуктовата група от потребителска гледна точка
4) Отношение към търговските марки в продуктовата група;
5) Начин на избор на конкретна търговска марка;
6) Влияние на демографските показатели в процеса на взимане на решение за покупка;
7) Визуални и/или физически характеристики на продуктите (опаковка и др.) влияещи върху процеса на пазаруване;
*Конкретните проучвани показатели се персонализират с оглед конкретната проучвана продуктова група.

Етап 2 – Изследване „коефициента на удовлетвореност“ на потребителите спрямо конкретната търговска марка, включващо:
1) Таргетиране на проучваната група потребители;
2) Специфициране на потребителска анкета на база първия етап от проучването;
3) Мотивация на потребителите за участие в проучването;
4) Реализиране на маркетинговото проучване на терен;
5) Анализ на потребителското проучване;
6) Изготвяне на препоръки за корекции в маркетинговия микс на предлагания продукт или услуга;

- Regal Point  
Методология за маркетингово наблюдение и оценяване на "коефициента на позициониране" на стоките от дадена марка в съпоставка с позиционирането на конкурентите й в обектите от типа "модерна търговия".

Проучването „Regal Point“  дава възможности за:

 • Ефективно разпределение и управление на бюджетите за търговските вериги;
 • Ефективно усвояване на маркетинговите бюджети във всяка търговска верига;
 • Дефиниране на „зона на позициониране“ на регала, съобразено с:
  - категорията и продуктовата група
  - възможностите на формата на конкретна търговска верига
 • Изработка на стандарт за правилно позициониране на търговската марка в продуктовата категория и група за конкретните търговски вериги;
 • Достъпност на търговската марка и продуктите и за нейните потребители;
 • Оптимална точка на позициониране съобразно  обичайните точки със стимулиран човекопоток;
 • Планиране и управление на мърчандайзинг процесите на ниво търговска верига и населено място;


Етап 1 - Потребителско проучване – представлява процес на изследване на потребителското поведение и навици при пазаруването за конкретната продуктова категория. Провеждат се серия от маркетингови проучвания сред потребителите, посещаващи основните вериги от типа "модерна търговия" и купуващи стоки от конкретната категория
Обхват на потребителското проучване:

 Основни проучвани показатели са:

 • Култура на пазаруване спрямо конкретна стокова група;
 • Планирано и Спонтанно пазаруване за конкретната стокова група;
 • Отношение към търговските марки позиционирани на Регала;
 • Начин на избор на конкретна Търговска Марка;
 • Начин на набавяне на информация за стоковите групи  и марки, предлагани в конкретната търговска верига;
 • Потребителски навици в точките на продажба;
 • Влияние на демографските показатели в процеса на взимане на решение за покупка;
 • Антропометрични характеристики на потребителите влияещи върху процеса на пазаруване


Етап – 2 Оценяване на "коефициента на позициониране" на стоките от дадена марка в съпоставка с позиционирането на конкурентите й в обектите от типа "модерна търговия".

 • Процентен дял от шелфа;
 • Присъствие, видимост, доминантност на търговската марка в категорията; Позициониране по отношение на конкурентната съпоставимост спрямо другите марки в категорията;
 • Позициониране на регала съобразно антропометричните характеристики на потребителите;
 • Позициониране на търговската марка съобразно точките със стимулиран човекопоток в обекта; 
 • Позициониране на търговската марка съобразно основния човекопоток в магазините; Позициониране на продуктовата категория отнесено към:
  - Отделните търговски вериги;
  - Филиали на търговските вериги;
  - Конкурентни марки в продуктовата категория;
Go Top