Глобал Маркетинг България ООД подписа договор с МТСП по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

10.06.2020

Глобал Маркетинг България ООД подписа договор с МТСП по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

10.06.2020

На 26.05.2020 г. фирма Глобал Маркетинг България ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на Труда и Социалната политика по Оперативна Програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет № 6: Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции.

Общата цел на проекта е повишаване способността на 50 заети лица в "Глобал Маркетинг България" ООД да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на съществени промени в начина на дистрибутирането на потребителските стоки в търговските вериги.

Наименование на процедурата BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“ – КОМПОНЕНТ II за изпълнение на проект № BG05M9OP001-1.057-0244

"За по-добри умения в точките на продажба”  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма “ Развитие на човешките ресурси ” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд и от националния бюджет на Република България”.

Общата стойноста на проектът е 68 536.00 лв., като интензитетът на помощта възлиза на 75.2%, от които 43 805.60 лв. европейско и 7 730.40 лв. национално съфинансиране.

Основни цели на проекта са:

Общата цел на проекта е повишаване способността на 50 заети лица в "Глобал Маркетинг България" ООД да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на съществени промени в начина на дистрибутирането на потребителските стоки в търговските вериги. Специфичните цели на проекта са: Специфична цел 1: Поне 1 заето лице над 54 г. с придобита професионална квалификация и ключови компетентности; Специфична цел 2: Поне 50 на сто 72 броя заети лица със средно и по-ниско образование, придобили нови знания и умения.

 

За постигане на целите е предвидена следната дейност:

1. Предоставяне на обучение за професионална квалификация за част от професия по втора квалификационна степен: „Сътрудник в маркетингови дейности” 342020, специалност "Маркетингови проучвания" 3420201: 2.Ключова компетентност 2 „Дигитална компетентност” - Работа със специализиран софтуер.

Go Top